Privacy verklaring

 

StructuurPraktijk neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Hieronder leest u hoe we dit doen.

 

Ine Lamers van StructuurPraktijk is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

StructuurPraktijk biedt ergotherapie en specialistische begeleiding voor volwassenen met AD(H)D en / of Autisme in de regio Arnhem – Nijmegen.

 

Contactgegevens

Ine Lamers

W www.structuurpraktijk.nl

T  0623526323

E  info@structuurpraktijk.nl

    ine.lamers@structuurpraktijk.nl

 

Persoonsgegevens die StructuurPraktijk verwerkt

StructuurPraktijk ontvangt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van onze cliënten verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

- Gezondheid

- Burgerservicenummer (BSN)

 

 

Met welk doel StructuurPraktijk persoonsgegevens verwerkt

StructuurPraktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om diensten (begeleiding en behandeling) aan u te leveren

- Om u te kunnen bellen of mailen, als dit nodig is voor de dienstverlening

- Om de declaratie te kunnen afhandelen

- StructuurPraktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.  

 

 

 

Hoe lang StructuurPraktijk persoonsgegevens bewaart

StructuurPraktijk bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij worden de wettelijke verplichtingen in acht genomen. Wij zijn wettelijk verplicht de clientendossiers (WMO en ergotherapie), na afsluiten van het behandel- of begeleidingstraject, 15 jaar te bewaren.

Clientendossiers die buiten deze regelingen vallen, zullen na afsluiting van het traject nog 3 jaar bewaard worden.

Voor de boekhouding en belastingdienst zijn we wettelijk verplicht betreffende gegevens 7 jaar te bewaren, na afsluiting van het boekjaar.

Verwijdering van de persoonsgegevens vindt plaats aan het begin van het kalenderjaar na de hierboven beschreven bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

StructuurPraktijk deelt uw persoonsgegevens alleen met anderen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zorgverzekering. Er wordt dagelijks een back-up gemaakt van de bedrijfsinformatie van StructuurPraktijk op beveiligde servers in Nederland.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit StructuurPraktijk een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. StructuurPraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wanneer u begeleid of behandeld gaat worden door een onderaannemer van StructuurPraktijk, dan ontvangt deze onderaannemer de persoonsgegevens van mij. Met deze onderaannemers sluit StructuurPraktijk een overeenkomst om het zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

 

Cookies

StructuurPraktijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website www.structuurpraktijk.nl. Google Analytics is niet geïnstalleerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door StructuurPraktijk en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ine.lamers@structuurpraktijk.nl. Gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, kunnen niet worden verwijderd.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

StructuurPraktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe StructuurPraktijk persoonsgegevens beveiligt

StructuurPraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ine.lamers@structuurpraktijk.nl.

 

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. Deze pagina toont altijd de laatste versie van de privacy verklaring. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2018.

Ine Lamers